Zakończenie roku szkolnego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego 

Rok szkolny 2015/2016

mgr Rafał Piskorskimgr Urszula Cachro

mgr Szymon Gąsienica

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1.Jest aktywny i zaangażowany na lekcji.

2.Jest zawsze przygotowany do lekcji (posiada odpowiedni strój sportowy), a nieliczne nieobecności ma usprawiedliwione.             

3.Systematycznie podnosi swoją sprawność fizyczną.

4.Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach          pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

5.Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej gminnym.

6.Chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego.

7.Przestrzega zasady ,,fair play”, jest koleżeński , życzliwy , nie używa wulgaryzmów.

8.Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

9.Unika zachowań zagrażających własnemu zdrowiu.

10.Nie używa przemocy wobec innych.

11.Posiada duży zasób wiadomości dotyczących kultury fizycznej.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ,

KTÓRY:

 

1.Na lekcjach jest aktywny i zaangażowany.

2.Jest przygotowany do lekcji (uczeń jeden raz może zgłosić brak stroju ) , sporadyczne nieobecności ma usprawiedliwione.

3.Podnosi swoją sprawność fizyczną.

4.Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych , pozaszkolnych i zawodach sportowych.

5.Przestrzega zasady „fair play”, jest koleżeński , życzliwy , nie używa wulgaryzmów.

6.Przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji.

7.Nie stosuje przemocy wobec innych.

8.Unika zachowań zagrażających własnemu zdrowiu.

   

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1.Jest przygotowany do lekcji(dopuszczalny jest dwukrotny brak stroju sportowego),osiąga dość wysoką frekwencję.

2.Nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

3.Stara się podnosić swoją sprawność fizyczną.

4.Stara się opanować podstawowe umiejętności ruchowe.

5.Stara się unikać zachowań zagrażających własnemu zdrowiu.

6.Stara się nie stosować przemocy wobec innych.

7.Swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ,

KTÓRY:

 

1.Bywa nieprzygotowany do zajęć(dopuszczalny jest pięciokrotny brak stroju sportowego).

2.Nie wykazuje specjalnej aktywności na lekcji.

3.Na lekcje uczęszcza nieregularnie, dużo nieobecności ma nieusprawiedliwionych. 

4.Nie troszczy się o własny rozwój fizyczny.

5.Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

6.Nie bierze udziału w zawodach sportowych.

7.Wykazuje pewne braki w zakresie wychowania społecznego: bywa niekoleżeński, używa wulgaryzmów.

 

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ,

KTÓRY:

1.Bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji.

2.Na lekcje uczęszcza bardzo nieregularnie, (frekwencja powyżej 50%).

3.Nie przestrzega zasad zdrowego stylu życia.

4.Bywa arogancki wobec kolegów i nauczycieli, zdarzają się przypadki użycia przemocy wobec innych.